Servicevoorwaarden

Door de Zizki-website te gebruiken en / of te bezoeken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden. Deze servicevoorwaarden, inclusief het privacybeleid van Zizki, dat hierin is opgenomen, en eventuele toekomstige wijzigingen (gezamenlijk de "Overeenkomst"), vormen een juridische overeenkomst tussen Zizki en u. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden.

Zizki mag, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden en beleidslijnen op elk moment wijzigen of herzien, en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen of herzieningen. Als u deze overeenkomst niet accepteert en niet naleeft, mag u de website niet gebruiken.

1. Beschrijving van de service.

Zizki is een website die inhoud aan derden beschikbaar stelt aan zijn kijkers. De website is een hulpmiddel voor mensen die willen delen en die onder meer op zoek zijn naar visuele afbeeldingen van inhoud voor volwassenen, inclusief seksueel expliciete afbeeldingen.

Zizki biedt onder meer een platform voor het uploaden, delen en bekijken van verschillende soorten inhoud. Zizki's dynamische en collaboratieve service stelt gebruikers in staat toegang te krijgen tot een groot aantal functies, waaronder maar niet beperkt tot verschillende soorten media die door gebruikers zijn ingediend (gezamenlijk "Gebruikersinzendingen").

Deze overeenkomst bevat de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van de website. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst. U bent alleen gemachtigd om de diensten van Zizki te gebruiken als u ermee instemt zich te houden aan alle toepasselijke wetten en aan deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door en bewaar deze.

Zizki verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte en herroepbare licentie om de inhoud en website te bekijken onder de voorwaarden van deze overeenkomst. U mag de website openen, overdragen of gebruiken op dergelijke software, pc's en / of apparaten zoals geautoriseerd door ons of onze leveranciers van inhoud.

2. Gebruik.

2.1 De website Zizki.com is een enkel geïntegreerd werk dat niet mag worden geopend of gebruikt zonder toestemming.

Deze website is eigendom van Zizki. De structuur, het ontwerp, de functionele componenten en andere kenmerken van deze website, evenals alle inhoud die eigendom is van het bedrijf of die in licentie wordt gegeven op deze website, vormen samen één volledig geïntegreerd werk dat eigendom is van het bedrijf en dat alleen wordt gepresenteerd en beschikbaar wordt gemaakt voor niet- commercieel entertainmentgebruik door volwassenen als eenheidswerk. Alle gebruik van de website is uitsluitend met toestemming en er worden geen rechten of toestemmingen verleend aan enige persoon of rechtspersoon om dit werk of enig deel daarvan op enige wijze los van het gebruik van het werk uit te voeren, te verspreiden, opnieuw uit te zenden of anderszins te gebruiken. een geheel in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden terwijl uw internetbrowser in directe communicatie staat met een of meer Zizki-servers op zizki.com. U gaat ermee akkoord dat elke toegang tot of gebruik van enige inhoud, functie of functionaliteit op de Website, of anderszins door toegang via een URL die begint met "zizki.com", wordt beschouwd als toegang tot en gebruik van het werk zoals een geheel.

De website wordt uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan u ter beschikking gesteld en mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die specifiek zijn goedgekeurd of goedgekeurd door Zizki. Illegaal en / of onbevoegd gebruik van de Zizki-services is verboden.

2.2 Geen impliciet gebruik. Alle gebruik van deze website is met uitdrukkelijke toestemming die uitsluitend wordt beheerd door deze Servicevoorwaarden. Er is geen impliciet gebruik van dit werk. Toegang tot interne onderdelen van het werk via andere middelen dan via de navigatiefuncties op de website zelf is verboden. Geen enkele toestemming om dit werk op welke manier dan ook te gebruiken, wordt of zal worden verleend aan personen onder de 18 jaar.

2.3 Overeenkomst om geen toegang te krijgen tot inhoud of de website vanuit verboden gebieden. Als een materiële voorwaarde voor het verlenen van de licentie aan u om de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord en garandeert u dat u nooit toegang zult krijgen tot, bekijken, downloaden, ontvangen of anderszins gebruiken, of anderen toegang verlenen, bekijken, downloaden, de website direct of indirect ontvangen of anderszins gebruiken terwijl u zich op een van de geografische locaties bevindt die door het bedrijf zijn geïdentificeerd als "VERBODEN GEBIEDEN" waarvan het bedrijf dergelijke toegang, weergave, downloaden, ontvangst of ander gebruik van de website uitdrukkelijk verbiedt. Al de volgende gebieden vormen dergelijke "VERBODEN GEBIEDEN" van waaruit geen van de leeftijdsbeperkte delen van de Website of enige Inhoud die door het Bedrijf of enige Gelieerde Inhoudsproviders wordt verstrekt, door u kan worden geopend, bekeken, gedownload of anderszins ontvangen:

2.3.1 Andere verboden toegangsgebieden.

2.3.1.1 Alle delen van de volgende landen: Afghanistan, Algerije, Tsjaad, Koeweit, Indonesië, Iran, Irak, Jordanië, Libanon, Libië, Micronesië, Marokko, Noord-Korea, Pakistan, Soedan, de Republiek China, Singapore, Saoedi-Arabië Arabië, Somalië, Syrië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, alle gebieden die onder de sharia vallen Islamitische wet gebaseerd op de koran islamitische wet; en

2.3.1.2 Alle locaties binnen het grondgebied van elke politieke entiteit waar toegang tot, bekijken, downloaden, verspreiden van of ander gebruik van het seksuele materiaal afgebeeld op of beschikbaar via de website, zoals inhoud geleverd door Zizki, door de gebruiker indiening of door aan Zizki gelieerde contentproviders, is bij wet verboden of zou anderszins een overtreding van enige regelgeving, regel of gewoonte vormen.

2.4 Bevestiging dat u een volwassene bent en u zich niet in een verboden gebied bevindt. U BEVESTIGT EN GARANDEERT DAT U TIJDENS 18 JAAR (IE VAN 18 JAAR WAAR 18 JAAR GEEN MEERDERE JAAR IS) GEEN VOLWASSENEN IS, DAT U NIET IN EEN VERBODEN GEBIED ZIT EN DAT U NIET ZAL ZIJN TOEGANG TOT DE WEBSITE VANUIT ELK VERBODEN GEBIED.

2.5 Gevolgen van frauduleuze leeftijd of locatievertegenwoordiging. U erkent hierbij dat u begrijpt, en dat u hiermee akkoord gaat, dat elke toegang tot de leeftijdsbeperkte delen van de Website door een minderjarige of door een persoon die zich in een VERBODEN GEBIED bevindt, de ongeoorloofde toegang tot Zizki's computers en databases vormt boven de toestemming die door Zizki uitdrukkelijk is verleend in deze overeenkomst en dat dergelijke ongeoorloofde toegang in strijd is met nationale, federale en buitenlandse wetten, waaronder, zonder beperking, de Electronic Communications Privacy Act, 18 USC §§ 2701-2710, The Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. § 1030 en de California Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act, Cal. Wetboek van Strafrecht §502 en vormt een overtreding van chattels, en opzettelijke inbreuk op het auteursrecht (en) van de Zizki-auteursrechten op de Website die worden beschermd door de wetten van de Verenigde Staten en andere landen. U erkent verder dat u begrijpt dat een dergelijke ongeoorloofde toegang tot de Website u zou kunnen blootstellen aan mogelijke strafrechtelijke vervolging en substantiële burgerlijke aansprakelijkheid.

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers. De website kan links bevatten naar websites van derden of inhoud bieden van websites van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Zizki. Zizki heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. Door de website te gebruiken, ontslaat u Zizki en zijn partners uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van derden. Daarom raden we u aan om bij het verlaten van de website op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke andere website die u bezoekt.

3. Mogelijkheid om Servicevoorwaarden te accepteren.

U bevestigt dat u ten minste 18 jaar oud bent, of de toepasselijke meerderheidsleeftijd in het rechtsgebied waar u woont en van waaruit u de website bezoekt, omdat de website verboden is voor degenen die niet aan deze vereiste voldoen. U bevestigt ook dat u volledig in staat en bekwaam bent om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties die in deze Servicevoorwaarden zijn uiteengezet in te voeren, en deze Servicevoorwaarden na te leven en na te leven. Als u jonger dan 18 jaar of meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont of van waaruit u deze website bezoekt, heeft u geen toestemming om de website te gebruiken. Mogelijk wordt u gevraagd om actuele, nauwkeurige identificatie-, contact- en andere informatie te verstrekken die nodig kan zijn als onderdeel van het registratieproces en / of voortgezet gebruik van de website.

4. Inhoud.

Met uitzondering van alle gebruikersinzendingen, de inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, video's, interactieve functies en dergelijke ("inhoud") en de handelsmerken, service merken en de daarin opgenomen logo's ("merken") zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Zizki, onderworpen aan copyright en andere intellectuele eigendomsrechten onder Amerikaanse en buitenlandse wetten en internationale conventies. Inhoud op de website wordt u AS IS aangeboden voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, uitgezonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren. Zizki behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en aan de website en de inhoud. U stemt ermee in dat u zich niet bezighoudt met het gebruiken, kopiëren of verspreiden van enige van de Inhoud anders dan hierin uitdrukkelijk toegestaan, inclusief elk gebruik, kopiëren of distributie van Gebruikersinzendingen van derden verkregen via de Website voor commerciële doeleinden. Als u een kopie van de inhoud downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik, moet u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen daarin behouden. U stemt ermee in de beveiligingsgerelateerde functies van de website of functies die het gebruik of kopiëren van inhoud verhinderen of beperken of beperkingen op het gebruik van de website of de inhoud ervan, niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren.

5. Inzendingen van gebruikers.

De website staat het indienen van gebruikersinzendingen toe en het hosten, delen en / of publiceren van dergelijke gebruikersinzendingen. U begrijpt dat Zizki, ongeacht of dergelijke Gebruikersinzendingen al dan niet worden gepubliceerd, geen enkele vertrouwelijkheid garandeert met betrekking tot inzendingen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Zizki en de door haar aangewezen personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om, naar eigen goeddunken, te weigeren om te publiceren, te verwijderen of de toegang tot een Gebruikersinzending die beschikbaar is via de Website te blokkeren. of andere Zizki-netwerkproducten of -diensten op elk moment, om welke reden dan ook of zonder enige reden, met of zonder kennisgeving.

U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Zizki Gebruikersinzendingen mag bewaren en ook Gebruikersinzendingen mag vrijgeven indien de wet dit vereist of te goeder trouw van mening dat dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan juridische procedures ; (b) deze overeenkomst te handhaven; (c) te reageren op beweringen dat Gebruikersinzendingen de rechten van derden of enige wet, regelgeving of verordening schenden; of (d) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Zizki, zijn gebruikers of het publiek te beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de technische verwerking en verzending van de website, inclusief uw gebruikersinzendingen, betrekking kan hebben op (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat andere door Zizki verzamelde en bijgehouden gegevens met betrekking tot haar gebruikers openbaar kunnen worden gemaakt in overeenstemming met het privacybeleid van Zizki.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersinzendingen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. In verband met Gebruikersinzendingen bevestigt, verklaart en / of garandeert u dat: (i) u geen materiaal plaatst of toestaat dat iemand iets plaatst dat een persoon onder de 18 jaar weergeeft en u hebt geïnspecteerd en het bijhouden van voldoende schriftelijke documentatie om te bevestigen dat alle onderwerpen van uw inzendingen in feite ouder zijn dan 18 jaar; (ii) u bezit of beschikt over de nodige licenties, rechten, toestemmingen en toestemmingen om Zizki te gebruiken en te autoriseren om alle patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, morele rechten of andere eigendomsrechten in en op alle gebruikersinzendingen te gebruiken opname en gebruik van de Gebruikersinzendingen mogelijk maken op de manier die wordt beoogd door de Website en deze Servicevoorwaarden; en (iii) u heeft de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in de Gebruikersinzending om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van de Gebruikersinzendingen mogelijk te maken op de manier die wordt beoogd door de Website en deze Servicevoorwaarden.

Voor alle duidelijkheid: u behoudt al uw eigendomsrechten in uw gebruikersinzendingen. Door echter de gebruikersinzendingen op de website in te dienen, verleent u Zizki hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, weergeven en uitvoeren van de gebruikersinzendingen in verband met de website en Zizki's (en zijn opvolger) bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herverdelen van een deel of de gehele Website in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. U verleent hierbij ook elke gebruiker van de website een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw gebruikersinzendingen via de website en om deze gebruikersinzendingen weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan ​​via de functionaliteit van de website en onder deze servicevoorwaarden. De voorgaande door u verleende licentie eindigt zodra u een Gebruikersinzending van de Website verwijdert of verwijdert.

U begrijpt dat wanneer u de website gebruikt, u wordt blootgesteld aan gebruikersinzendingen van verschillende bronnen, en dat Zizki en de website niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke Gebruikersinzendingen. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan Gebruikersinzendingen die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend zijn, en u stemt ermee in af te zien van en af ​​te zien van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of mogelijk heeft tegen Zizki met respecteer, en stem ermee in om Zizki, zijn eigenaren en operators, gelieerde ondernemingen en / of licentiegevers te vrijwaren en vrij te houden voor zover toegestaan ​​door de wet met betrekking tot alle zaken die verband houden met uw gebruik van de website.

6. Ongepaste gebruikersinzendingen.

Zizki is niet verantwoordelijk voor het controleren van de Zizki-services op ongepaste inhoud of gedrag. Als Zizki op enig moment, naar eigen goeddunken, kiest om de Zizki-services te controleren, aanvaardt Zizki echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, geen verplichting om ongepaste inhoud te wijzigen of te verwijderen, en geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de gebruiker die dergelijke informatie indient. inhoud. Zizki kan Gebruikersinzendingen die naar eigen goeddunken deze Overeenkomst schenden of anderszins aanstootgevend of onwettig zijn, of de rechten schenden, de veiligheid schaden of de veiligheid schaden van een Gebruiker of persoon die niet met de Website is geassocieerd (gezamenlijk "schrappen"). Ongepaste gebruikersinzendingen "). U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinzendingen die u zichtbaar maakt op de Website of op websites van derden via een ingesloten speler die wordt aangeboden door de Website of enig ander materiaal of informatie die u verzendt of deelt met andere Gebruikers of niet-gerelateerde derden via de website.

Zizki onderschrijft geen Gebruikersinzending of enige mening, aanbeveling of advies daarin uitgedrukt, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met Gebruikersinzendingen van de hand. Zizki staat geen inbreukmakende activiteiten op het auteursrecht en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op haar website toe, en Zizki zal alle inhoud en gebruikersinzendingen verwijderen indien naar behoren is geïnformeerd dat dergelijke inhoud of gebruikersinzending inbreuk maakt op andermans intellectuele eigendomsrechten. Zizki behoudt zich het recht voor om inhoud en gebruikersinzendingen zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. Zizki zal ook de toegang van een gebruiker tot zijn website beëindigen als hij of zij vastbesloten is een herhaaldelijke inbreukmaker te zijn. Een herhaalde inbreukmaker is een gebruiker die meer dan tweemaal in kennis is gesteld van een inbreukmakende activiteit en / of die een gebruikersinzending meer dan tweemaal van de website heeft verwijderd. Zizki behoudt zich ook het recht voor om te beslissen of Content of een Gebruikersinzending geschikt is en voldoet aan deze Servicevoorwaarden voor andere schendingen dan inbreuk op het auteursrecht en schendingen van de intellectuele eigendomswet, zoals, maar niet beperkt tot obsceniteit of lasterlijk materiaal, of buitensporige lengte. Zizki kan dergelijke Gebruikersinzendingen verwijderen en / of de toegang van een Gebruiker voor het uploaden van dergelijk materiaal op elk moment beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

U MAG DE SITE EN DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN OM TE VERZENDEN, TE ROUTEN, VERBINDINGEN TE VERSTREKKEN OF MATERIAAL TE OPSLAAN DAT INBREUK MAAKT OP GEKOPIEERDE WERKEN OF SCHENDINGEN OF DE SCHENDING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDE PARTIJ.

Zizki biedt de website aan als service aan zijn gebruikers. Zizki controleert, superviseert of controleert geen inhoud die op haar servers is geplaatst of opgeslagen op aanwijzing van haar gebruikers, noch controleert of superviseert zij de inhoud van pagina's die worden geopend via links van derden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke federale en staatswetten, inclusief maar niet beperkt tot de copyrightwetten.

Zizki neemt alle wetten tegen kinderpornografie serieus. Het zal dus niet goedkeuren en het is van plan samen te werken met alle overheidsinstanties die op zoek zijn naar degenen die kinderpornografie produceren. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat alle gebruikersinzendingen die u uploadt naar deze website voor kijkers in de Verenigde Staten of een van zijn territoria of bezittingen volledig voldoen aan alle wetten met betrekking tot kinderpornografie in de Verenigde Staten, inclusief maar niet beperkt tot 18 USC sectie 2257. Als je dit statuut moet herzien voordat je akkoord gaat met deze voorwaarden, ga dan naar http: //www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00002257 ----.... Door deze website te gebruiken, gaat u er ook mee akkoord dat alle gebruikersinzendingen die u naar deze website uploadt voor kijkers overal ter wereld, voldoen aan alle toepasselijke wetten.

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (waarvan de tekst te vinden is op de website van het US Copyright Office op http://lcweb.loc.gov/copyright/), Zizki zal snel reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht die worden gemeld aan de hieronder aangegeven aangewezen auteursrechtenagent van Zizki. Als u een copyright-eigenaar bent, of gemachtigd bent om op te treden namens een eigenaar van het copyright of een exclusief recht onder het copyright, en van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het copyright vormt, meldt u dan uw kennisgeving van inbreuk op Zizki door Zizki's hieronder aangegeven auteursrechtagent de volgende informatie te verstrekken:

1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden;
2. Identificatie van het auteursrechtelijk werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op de website;
3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Zizki in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; >
4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om Zizki in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, waaronder een naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact met de klagende partij kan worden opgenomen;
5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

Alle claims van inbreuk op het auteursrecht op of met betrekking tot deze website moeten worden ingediend bij de door Zizki aangewezen auteursrechtagent.

7. Apparatuur en software.

U stemt ermee in om op eigen kosten internettoegang, compatibele software en compatibele apparatuur te verstrekken voor toegang tot en gebruik van de website. Mogelijk moet u bepaalde software downloaden om verbeterde functies en de website te gebruiken. Mogelijk moet u van tijd tot tijd updates of upgrades verkrijgen om de website te blijven gebruiken. Zizki kan de systeemvereisten of de software op elk moment wijzigen. ZIZKI GEEFT GEEN GARANTIE DAT ELKE BEPAALDE COMPUTER, DRAAGBAAR APPARAAT OF ANDERE OPNAMEAPPARATUUR COMPATIBEL ZAL ZIJN MET DE SOFTWARE EN SERVICE DIE AAN U WORDT GELEVERD, DAT ELK APPARAAT DAT DE SOFTWARE EN SERVICE GEBRUIKT, OF DE WEBSITE WERKT, WERKT DOOR U GEBRUIKT.

8. Verklaringen en garanties.

U verklaart en garandeert dat alle informatie die u aan Zizki verstrekt om deel te nemen aan de Website correct en actueel is; en je hebt alle benodigde rechten, macht en autoriteit om deze Overeenkomst aan te gaan en om de handelingen die hieronder van je worden verlangd uit te voeren.

9. Privacy.

Als voorwaarde voor het gebruik van de website gaat u akkoord met de voorwaarden van het privacybeleid van Zizki, aangezien dit van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. U erkent en gaat ermee akkoord dat de technische verwerking en verzending van de website, inclusief uw gebruikersinzendingen, betrekking kan hebben op (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat andere door Zizki verzamelde en bijgehouden gegevens met betrekking tot haar gebruikers openbaar kunnen worden gemaakt in overeenstemming met het privacybeleid van Zizki.

10. Beëindiging.

Zizki behoudt zich het recht voor om uw toegang tot en / of gebruik van de website te beëindigen en inhoud en gebruikersinzendingen op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen en weg te gooien, inclusief maar niet beperkt tot het niet naleven van enig deel van deze overeenkomst. Zizki behoudt zich ook het recht voor om te stoppen met het aanbieden van de gehele of een deel van de website. Zizki behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de website en inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de website en elke beëindiging door Zizki bij het verstrekken van de website zonder kennisgeving aan u kan plaatsvinden en dat Zizki niet verplicht is om gebruikersinzendingen te behouden, verdere toegang te verlenen tot Gebruikersinzendingen of retourneer gebruikersinzendingen aan u. U gaat ermee akkoord dat Zizki niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke beëindiging of voor enige onderbreking of stopzetting van de website.

11. Afwijzing van garantie / beperking van aansprakelijkheid.

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS EN DAT DE ZIZKI-DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN ZIZKI, HAAR OFFICIEREN, BESTUURDERS, WERKNEMERS EN AGENTEN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF IN VERBAND MET DE WEBSITE EN UW GEBRUIK ERVAN. ZIZKI GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DEZE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE SITES DIE AAN DEZE SITE LINKEN.

IN GEEN GEVAL ZAL ZIZKI, ZIJN OFFICIEREN, DIRECTEURS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, WELKE OOK OOK IS GEVOLG VAN (I) FOUTEN, FOUTEN OF INHOUD, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, VAN WELKE AARD OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE, (III) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE / OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (IV) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE WEBSITE, (V) ENIGE INSECTEN, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN OF DEZE DIE DOOR ENIGE DERDE WEERGEGEVEN KAN WORDEN DOORGEGEVEN. (VI) ENIG GEDRAG, OF HET ONLINE OF OFFLINE IS, VAN ENIGE GEBRUIKER VAN DE ZIZKI-DIENSTEN, en / of (VII) ENIGE FOUTEN OF OMissies IN ENIGE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIG SOORT ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG GEBRUIK INHOUD GEPLAATST, E-MAIL, VERZONDEN OF ANDERSZINS VIA HET WEB SITE, OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONMIDDELLIJKE OF ANDERE WETTELIJKE THEORIE, OF U AL OF NIET WORDT GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET IN DE TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED TOEGESTAAN.

ZIZKI GEEFT GEEN GARANTIE, BEVESTIGT, GARANDEERT OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE PRODUCT OF DIENST DIE GEDEVEN IS OF AANGEBODEN IS DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE WEBSITE OF ENIGE HYPERLINKED WEBSITE OF DIE IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIE ZAL ZIJN EN ZAL NIET ZIJN. OP OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLE VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN AANBIEDERS VAN DERDEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MIDDEL OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BESTE BESLISSING GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG OEFENEN WAAR DAT PASSEND IS.

U ERKENT SPECIFIEK DAT ZIZKI NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR GEBRUIKERSMIDDELEN OF DE DEFAMATORIUM, BELEDIGENDE OF ILLEGALE GEDRAG VAN ENIGE DERDEN EN DAT HET RISICO VAN SCHADE OF SCHADE DOOR DE VOORGAANDE RESTEN GEHEEL MET U.

Zizki verklaart niet dat de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten van Amerika. Degenen die toegang hebben tot of gebruik maken van de website vanuit andere rechtsgebieden doen dit uit eigen beweging en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

12. Vrijwaring.

U stemt ermee in om Zizki, haar officieren, directeuren, werknemers en agenten, te verdedigen, te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de website; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van een derde, inclusief maar niet beperkt tot enig auteursrecht, eigendom of privacyrecht; of (iv) enige claim dat een van uw Gebruikersinzendingen schade heeft veroorzaakt aan een derde partij. Deze verplichting tot verdediging en vrijwaring zal deze Servicevoorwaarden en uw gebruik van de Website overleven.